Mogen asielzoekers vrijwilligerswerk doen?

4-02-2016

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen als ze één van de volgende documenten hebben:
1. een geldig W-document (dwz. waarvan de looptijd nog niet is verstreken)
2. verblijfsvergunning
Het W-document is een officieel identiteitsbewijs dat door de EU wordt erkend. In Nederland
wordt dit document gebruikt door:
- asielzoekers die in een asielprocedure zitten en nog geen verblijfsvergunning hebben en
- vluchtelingen in een procedure voor een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd.
De IND geeft de W-documenten af.
Een W-document kan verschillende looptijden hebben. Als je uitgeprocedeerd bent heb je geen
W-document meer en kun je dus geen vrijwilligerswerk meer doen. Zolang de W-document nog
geldig is (d.w.z. zolang de looptijd niet is verstreken), mag je nog wél vrijwilligerswerk doen. 

Voorwaarden voor vrijwilligerswerk door asielzoekers
o een in Nederland verblijvende asielzoeker, die in het bezit is van een W-document
   -> mag alleen vrijwilligerswerk doen waarvoor een organisatie een Vrijwilligersverklaring
        heeft (zie hierna). Dit geldt ook voor eenmalige, korte klussen.
o een vreemdeling met een verblijfsvergunning bepaalde tijd asiel
   -> mag zonder beperking vrijwilligerswerk doen.
o voor vreemdelingen die in afwachting zijn van een verzoek tot voortgezet verblijf en
   niet met uitzetting wordt bedreigd gelden twee categorieën:
  1. Iemand die op de verblijfsaantekening / vergunning heeft staan dat er een TWV nodig
      is om werk te mogen doen
      -> mag alleen vrijwilligerswerk doen waarvoor een organisatie een Vrijwilligersverklaring
          heeft ontvangen.
  2.  Iemand met een vergunning zonder TWV-voorwaarde
      -> mag zonder beperking vrijwilligerswerk doen. 

Vrijwilligersverklaring
Organisaties kunnen een Vrijwilligersverklaring aanvragen bij het UWV. Het UWV is door de
overheid aangewezen als uitvoeringsinstantie die de toetsing doet. Of iemand al dan niet een
WW-uitkering krijgt heeft hier dus niets mee te maken.
Het UWV toetst of het werk:
- gebruikelijk onbetaald is,
- geen winstoogmerk heeft en
- een algemeen maatschappelijk belang dient.
De Vrijwilligersverklaring is niet persoonsgebonden maar geldt voor werkzaamheden
binnen een organisatie. De Vrijwilligersverklaring is vijf jaar geldig.

Verzekering
Als asielzoekers voldoen aan de voorwaarden, gelden voor hen dezelfde regels als voor
andere vrijwilligers. Ze vallen dus ook onder de Vrijwilligersverzekering (in Zeist van de
VNG/Centraal Beheer Achmea). Belangrijk is om te checken of documenten geldig zijn en
niet zijn verlopen. 

Tewerkstellingsvergunning
De tewerkstellingsvergunning (TWV) staat los van vrijwilligerswerk. Asielzoekers die
langer dan zes maanden in een asielprocedure zitten, kunnen van het COA een
tewerkstellingsvergunning krijgen. Ze mogen dan maximaal 24 weken per jaar betaald werk
doen. Als je alleeneen W-document hebt, moet je een TWV hebben om betaald werk te mogen
doen. Je mag dan wél vrijwilligerswerk doen. 

ANBI-status
Voor vluchtelingen met een status onbepaalde tijd gelden dezelfde regels als voor alle
Nederlanders. Als zij een uitkering krijgen via het UWV, dan mogen zij alleen vrijwilligerswerk
doen bij organisaties met een ANBI- (algemeen nut beogende instelling) of SBBI-status (Sociaal
belang behartigende instelling).

 

Bron: Vrijwilligerscentrale Zeist