Algemene voorwaarden

Voor het gebruik van deze website en de daaraan gekoppelde vacaturebank gelden de volgende algemene voorwaarden: 

De website www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl is een platform voor vrijwilligersorganisaties en (potentiële) vrijwilligers. Wijkracht is eigenaar en beheerder van de website. Voor het gebruik van de website is een aantal voorwaarden opgesteld om misbruik te voorkomen en om ervoor te zorgen dat het platform een veilige en aangename plek is voor alle bezoekers. 

Organisaties

Inschrijving

Organisaties/initiatieven zonder winstoogmerk kunnen zich kosteloos inschrijven op www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl. Het gaat hierbij om verenigingen en stichtingen, eventueel in oprichting. Zij gaan ermee akkoord dat de gegevens worden opgeslagen en toegevoegd worden aan de verzendlijst van de nieuwsbrief van het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Contactgegevens mogen verstrekt worden aan vrijwilligers. Individuen/particulieren kunnen zich niet inschrijven als organisatie op persoonlijke basis. Voor deze individuele vragen kan er contact worden opgenomen met het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo voor doorverwijzing naar een passende organisatie.

Een medewerker van het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo bepaalt, gedurende de openingstijden, eerst of een organisatie aan de voorwaarden voldoet voordat de inschrijving wordt geaccordeerd. Na accordering krijgt de organisatie inloggegevens toegekend.

Plaatsen van vacatures
Na accordering van de inschrijving kunnen er vacatures worden aangemaakt. Een medewerker van het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo kan alsnog na het opmaken van een vacature deze verwijderen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de vacature ligt bij de organisatie. Een medewerker van het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo kijkt naar spel- en typefouten en hanteert de volgende voorwaarden bij de beoordeling:

1.   Niet schelden of bedreigen. Onwettelijke, agressieve, bedreigende, lasterlijke, vulgaire,
      schadelijke, obscene, racistische, illegale of anderszins ongewenste bijdragen zijn niet
      toegestaan.
2.   Geef geen persoonlijke informatie prijs.
3.   Irrelevante berichten worden niet geplaatst.
4.   Het is niet toegestaan om commerciële of semicommerciële advertenties te plaatsen.
5 .  Berichten die een andere taal dan het Nederlands bevatten, kunnen worden geweigerd.
6.   U mag uzelf niet voordoen als een ander persoon. De identiteit van de organisatie/persoon
      dient steeds eenduidig te zijn. Bij verwarring omtrent de identiteit van de organisatie of
      een persoon behoudt het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo zich het recht voor om plaatsing
      te weigeren dan wel te schrappen.
7.   Het is in principe toegestaan om adressen van websites (URL's) in uw bericht op te nemen.
      Indien u echter naar websites linkt die wettelijke grenzen en/of de grenzen van het fatsoen
      overschrijden en/of niet relevant zijn, kan uw reactie worden geweigerd.
8.   Maak uw berichten niet te lang. Te lange berichten worden mogelijk ingekort of niet 
      gepubliceerd.
9.   Het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo behoudt zich het recht voor om reacties zonder
      opgaaf van redenen te weigeren.
10. Wij hebben het recht om uw plaatsing te verwijderen indien wij via een van onze websites
      een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd
      is met enige wet en/of onze beleidsregels.

Reacties op de vacature
Vrijwilligers kunnen reageren op een vacature door rechtstreeks via de vermelde contactgegevens contact op te nemen met de betreffende organisatie.

Wijzigen organisatiegegevens/vacatures
Wanneer er een wijziging is opgetreden in de gegevens of de vacatures van de organisatie is het de verantwoordelijkheid van de organisatie om deze gegevens tijdig te wijzigen. Na het inloggen op de website kan de aanpassing worden gedaan.

Verwijderen vacature
Wanneer een vacature niet meer vacant is, is het de verantwoordelijkheid van de organisatie om z.s.m. de vacature “onzichtbaar” te maken. Op deze manier blijft de website up to date en wordt voorkomen dat vrijwilligers reageren op vacatures die niet meer openstaan.

Vrijwilligers

Een vrijwilliger kan reageren op vacatures. Het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo is niet verantwoordelijk voor het al dan niet ontvangen van een reactie van de betreffende organisatie. Mocht het voorkomen dat er helemaal geen reactie komt van de organisatie met betrekking tot de vacature, dan kan hier een melding van worden gemaakt bij het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Een medewerker van het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo zal dan contact opnemen met de betreffende organisatie. 

Content (tekst)
Voor alle content gelden bovendien de onderstaande bepalingen:
1. De aanbieder dient gerechtigd te zijn om content te plaatsen, openbaar te maken en/of aan
    te bieden, dan wel vanuit de positie van eigenaar van de content dan wel als rechthebbende
    daartoe.
2. Een aanbieder mag geen content plaatsen en/of openbaar maken, cq overbrengen, die inbreuk
    maakt op rechten van derden, met nadruk op de intellectuele eigendomsrechten van deze
    derden.
3. Het is niet toegestaan dat aanbieders content plaatsen die softwarevirussen bevat en/of content 
    te plaatsen die op enige wijze de computers van gebruikers van kunnen beschadigen of de
    werking van de servers van nadelig kunnen beïnvloeden.
4. Het is een aanbieder niet toegestaan spam te plaatsen op 
    www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl. Onder spam verstaan wij ongewenste reclame en
    ongewenst promotiemateriaal.
5. Het is een aanbieder niet toegestaan om maatschappelijk ongewenste content te plaatsen.
6. Het is de aanbieder niet toegestaan om seksueel getinte content te plaatsen. De beoordeling
    hiervan is aan de redactie en is niet vatbaar voor discussie.
7. Het is een aanbieder niet toegestaan om content te plaatsen die mensen en of bedrijven nadelig
    wegzetten en/of kunnen beledigen of vernederen, discrimineren of welke haatdragende inhoud
    dan ook heeft.
8. Het is aanbieders niet toegestaan om content te plaatsen van gewonde mensen, en of van
    mensen waar van verwacht kan worden dat zij niet willen worden vertoond op in hun huidige
    situatie.
9. Het is een aanbieder niet toegestaan om content te plaatsen die inbreuk maakt op de privacy
    van derden of wettelijke rechten van derden.