Begeleiden van vrijwilligers

Vrijwilligers komen uit zichzelf, onbetaald en voor hun eigen plezier iets doen voor anderen. Vrijwilligers helpen u om de doelstellingen van uw organisatie te realiseren. Begeleiding is erop gericht om vrijwilligers te motiveren, plezier in hun taken te laten houden en de kwaliteit te verbeteren.

Wat is de motivatie van de vrijwilliger om vrijwilligerswerk te doen? Kan de vrijwilliger zijn/haar doelstellingen binnen uw organisatie verwezenlijken? Kortom, begeleiding gericht op het behouden van de vrijwilliger voor uw organisatie.

Individueel of groepsgewijs
Meestal vindt de begeleiding in combinatie plaats; zowel individueel als in een groep. Beide begeleidingsmethodes hebben voor- en nadelen. De wijze van begeleiding is onder meer afhankelijk van de taken van de vrijwilliger en diens capaciteiten. Groepsgewijze begeleiding heeft als voordeel dat vrijwilligers van elkaar kunnen leren, er teamvorming ontstaat, gezelliger is en tijdbesparend werkt. Nadeel kan zijn dat sommige vrijwilligers niet aan het woord komen.

Bij individuele begeleiding kan dieper op de zaken ingegaan worden. De vrijwilliger ervaart nog meer dat de organisatie tijd in hem/haar steekt. De werkbespreking is gericht op de inhoud van het werk en niet op de vrijwilliger zelf. Naast het voeren van individuele werkbesprekingen is het mogelijk een functioneringsgesprek met vrijwilligers te voeren. Punten van het functioneringsgesprek kunnen (gedeeltelijk) geïntegreerd worden in de werkbespreking.

De individuele werkbespreking
Het is handig voor de werkbespreking een vaste agenda te hebben. De volgende punten kunnen in een werkbespreking aan de orde komen:
Het takenpakket. 
Welke taken voert de vrijwilliger uit? 
Is het voor de vrijwilliger helder welke taken hij/zij uit dient te voeren? 
Welke vragen heeft de vrijwilliger m.b.t. de inhoud van het takenpakket? 
Over welke taken is meer informatie nodig?
Is de vrijwilliger tevreden met zijn/haar takenpakket?
Heeft de vrijwilliger te weinig of teveel taken?
Ervaart de vrijwilliger genoeg afwisseling in diens takenpakket?
Welke voldoening haalt de vrijwilliger uit het vrijwilligerswerk?
(zinvolle werkzaamheden, ervaring opdoen, sociale contacten, vaardigheden inzetten, enz.) 
Wat is de motivatie van de vrijwilliger om vrijwilligerswerk te doen?
Kan de vrijwilliger bij deze organisatie zijn doelen verwezenlijken? 
Wat wil de vrijwilliger eventueel nog meer uit het vrijwilligerswerk halen?
Hoe verloopt de samenwerking met andere beroepskrachten / vrijwilligers?
Hoe ervaart de vrijwilliger de begeleiding?
Is dit voldoende?
Kan de vrijwilliger met zijn vragen tijdig bij iemand terecht?
Mededelingen met betrekking tot de organisatie.
Heeft de vrijwilliger behoefte aan verandering van takenpakket, cursus, e.d.?